Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31/01/2024 Tarih ve 32446 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu yönetmelik ile; 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onbeş gün” ibaresi “bir ay” şeklinde,…

Sigaraların ÖTV Oranlarında İndirim Yapılarak Asgari Maktu Ve Maktu Vergi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir. 28 Aralık, 2023

8001 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlndı. Karar ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları karşılarında gösterild…

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) Kapsamına Alındı.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) Kapsamına Alınmasına ilişkin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumanun 75935942-050.01.04-[01/21509] sayılı Kurul Kararı 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile, 26/09/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükm…

2024 Yılı Için Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2024/1) 29/12/2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı. Tebliğ ile, 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere belirlenmiştir. …

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla iligili sınır 2024 yılı için yeniden belirlendi.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48) 30/12/2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bilindiği Üzere, 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Cumhurbaşkanınca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve…

Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı ve asgari giderim tutarı belirlendi.

Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı ve asgari giderim tutarı belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oran…

Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmiştir.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68) Yayımlandı. Tebliğin ile, 488 sayılı Damga Vergisi Ka­nununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmiştir. Maktu damga vergisi tutarları ile azami tuta…

2024 Yılında Uygulanacak Olan Had ve Tutarların Belirlenmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 556) yayımlandı. 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden de…

Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Maktu Had Ve Tutarların Belirlenmesine İlişkin Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri No:324) Yayımlandı. Tebliğ ile, 324 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarl…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi