Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmiştir.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68) Yayımlandı.

Tebliğin ile, 488 sayılı Damga Vergisi Ka­nununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmiştir.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

1) Bakanlığımızca 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 (elli- sekiz virgül kırkaltı) olarak tespit edilmiş ve 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 67 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2024 tarihinden itibaren uygula­nacak miktarlar Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2024 tarihinden itibaren 17.006.516,30 Türk Lirası olmuştur.

Kaynaklar

 Damga Vergisine Tabi Kağıtlar 1 Sayılı Liste İçin Tıklayınız
 EK 1'i görmek için tıklyınız.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi