İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla iligili sınır 2024 yılı için yeniden belirlendi.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48) 30/12/2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bilindiği Üzere, 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Cumhurbaşkanınca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı iadeye konu edilebilmektedir.

31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır 10.000 TL olarak belirlenmiş olup, 2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınırın, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 TL ve daha düşük tutarların dikkate alınmayacağı, 50 TL’den fazla olan tutarların ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltileceği belirtilmiştir.

Bu Tebliğ ile,  İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 2024 yılı için 90.800 TL olarak belirlenmiştir.

Kaynaklar

 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48)

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi