Yeni Vergi Düzenlemesi Meclis'te

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yeni torba kanun teklifi metninde, Hazine ve Maliye Bakanlığına, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, teminat alma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki verildiği belirtildi.

Motorlu araç ticareti yapan mükelleflere teminat yükümlülüğü getirilecek

Teklifle, özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla teminat yükümlülüğü getirilmesi ve bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilebilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Diğer taraftan, kurumların transit ticaret faaliyetlerini Türkiye’de yürütmeleri ve bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançları Türkiye’ye transfer etmelerini teşvik etmek amacıyla bu faaliyetlerinden elde edilen kazancın yarısının kurumlar vergisi matrahından indirilmesine imkân tanınmasının amaçlandığı belirtildi.

Özelleştirilen limanlarda sözleşme süresi 49 yıla uzatılıyor

Ayrıca limanların işletilmesine ilişkin teklif edilen diğer bir maddede, Türkiye’de işletme hakkı verilmesi suretiyle özelleştirilen bazı limanlarda hem limanların işletilmesinin aralıksız devamının sağlanması hem ihtiyaç duyulan/duyulacak yatırımların zamanında yapılması hem de limanların Türkiye ekonomisine ve dış ticaretine katkısının herhangi bir zaman kaybı yaşamadan devamının sağlanması amaçlanarak sözleşme sürelerinin 49 yıla kadar uzatılması kararı alındı.

Cemevleri düzenlemesi

Teklifte cemevleriyle ilgili yapılacak düzenleme de şu şekilde yer aldı: 

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir ilçe belediyeleri gerektiğinde, Alevi-Bektaşi kültürü ve erkan hizmetlerinin yürütüldüğü cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek, malzeme desteği sağlayabilecek.

İl özel idareleri, il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihi doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek.

Belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından verilen indirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine de tanınacak. Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanacak.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi