ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN1 TEMMUZ 2024’E KADAR YN ÖKC’LER İLE DEĞİŞTİRİLMESİ ZORUNLULUĞU

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların, mali hafızaların dolup dolmadığına bakılmaksızın 1/7/2024 tarihine kadar Yeni Nesil ÖKC’ler ile değiştirilmesi zorunluluğu ve Yeni Nesil ÖKC kullanan mükelleflere 1/7/2024 tarihine kadar banka vb. kuruluşlar ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka kartlarına ilişkin aktif bir ödeme uygulamasının kullanılmasına yönelik açıklamaların yapıldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 557) 30/12/2023 Tarihli Ve 32415(2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Tebliğ İle, Kayıtlı ekonominin desteklenmesi, kartla ödeme imkânlarının geniş­letilmesi ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin kullandıkları eski nesil ödeme kaydedici cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmesi ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden banka kartları ile ödeme imkânı sağlanması zorunluluğuna ilişkin hususlar belirlenmiştir.

Mevcut Eski Nesil(EN)  ÖKC’lerin Yeni Nesil(YN) ÖKC’lere Geçiş Zorunluluğu

1) 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mec­buriyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ, 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gaze- te’de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kim­selere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların (perakende tes­limde bulunan veya hizmet ifa eden) 213 sayılı Kanuna göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde kullandıkları EN ÖKC’lerin, mali ha­fızalarının dolup dolmadığına bakılmaksızın 1/7/2024 tarihine kadar YN ÖKC’ler ile değişti­rilmesi zorunludur. Dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış YN ÖKC’leri kullanmaya başlayabileceklerdir.

2) Birinci fıkra kapsamında satın alınan YN ÖKC’lerin, 1/7/2024 tarihini geçmemek şartıyla, fatura tarihini takip eden 30 gün içerisinde kullanılmaya başlanması ayrıca mevcut EN ÖKC’lerin de aynı süre içerisinde 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de ya­yımlanan 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kul­lanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde belirlenen esaslara göre hurdaya ayrılması gerekmektedir.

3) Mevcut EN ÖKC’lerin hurdaya ayrılma işlemleri sırasında düzenlenen servis tuta­nağı, mali hafıza raporu ve ödeme kaydedici cihaz levhası ilgili vergi dairesine mükellef veya ÖKC yetkili servisi tarafından elden verilebileceği gibi kayıtlı posta ile de gönderilebilecektir.

Yeni Nesil(YN)  ÖKC’lerde Banka Kartlarına İlişkin Aktif Bir Ödeme Uygulaması Kullanılması Zorunluluğu

YN ÖKC kullanma mecburiyeti kapsamında olan mükelleflerden;

a) EFT-POS özellikli YN ÖKC kullananlardan;

1) Öteden beri EFT-POS özellikli YN ÖKC kullananlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması ya­parak kullanılan her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

2) 1/7/2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

3) Tebliğin yayım tarihi ile 1/7/2024 tarihi arasında EFT-POS özellikli YN ÖKC kul­lanmaya başlayanlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracı­lığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Ancak, EFT-POS özellikli YN ÖKC’nin kullanılmaya başlandığı tarih ile 1/7/2024 tarihi arasında 30 günden az süre bu­lunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir.

b) Basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullananlardan;

1) Öteden beri basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullananlar, 1/7/2024 tarihinden iti­baren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaş­ması yapmak ve kullanılan her bir YN ÖKC’nin EFT-POS ile bağlantısını yaptıktan sonra ban­ka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

2) 1/7/2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kul­lanmaya başlayanlar, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve EFT-POS’ların ÖKC ile bağlantısını yaptıktan sonra banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

3) Tebliğin yayım tarihi ile 1/7/2024 tarihi arasında basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracı­lığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Ancak, basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’nin kullanılmaya başlandığı tarih ile 1/7/2024 tarihi arasında 30 günden az süre bulunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir.

Diğer Hususlar

1) Bu Tebliğin 5 inci maddesi ile getirilen yükümlülükler kapsamında söz konusu maddede belirlenen sürelerde üye iş yeri anlaşması yaparak, banka kartları ile ödeme taleplerini kabul edecek uygulamalar yüklenmeyen EFT-POS özellikli YN ÖKC’ler ile EFT- POS ile bağlantısı yapılmayan basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’ler bu sürelerin bitimini ta­kip eden 15 gün içerisinde kullanıma kapatılarak pasif duruma alınacaktır. Söz konusu yüküm­lülüklerin yerine getirilmesi ile birlikte YN ÖKC’ler tekrar kullanıma açılacaktır.

2) Bu Tebliğin 5 inci maddesi ile getirilen yükümlülükler kapsamında yapılan üye iş yeri anlaşmalarının sonlandığı (banka kartlarıyla ödeme imkânının kalmaması durumunda) ta­rihi takip eden 15 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağ­layıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapılmaması sebebiyle banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmediği YN ÖKC’ler kullanıma kapatılarak pasif duruma alınacaktır. Söz konusu yü­kümlülüklerin yerine getirilmesi ile birlikte YN ÖKC’ler tekrar kullanıma açılacaktır.

3) 69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ, 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili diğer teb­liğlerin bu Tebliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

4) Başkanlık, YN ÖKC’lerden bu Tebliğ kapsamında elektronik ortamda alınacak bil­gileri, bilgilerin GİB Teknoloji sistemlerine aktarım zamanını (anlık ve/veya periyodik), aktarım yöntemini (doğrudan veya ÖKC TSM’leri aracılığıyla) ve aktarıma ilişkin diğer usul ve esaslar ile bu Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında belirlenen yükümlülükleri yerine getirmediği belir­lenen cihazlarla ilgili yapılacak işlemlere ilişkin hususları ynokc.gib.gov.tr adresinde yayım­lanacak teknik kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir.

5) Başkanlık, bu Tebliğde belirlenen süreleri, vergi ve mükellefiyet türü, mükellef grupları, sektör, faaliyet konuları, ödeme kaydedici cihaz sayısı, iş veya üretim hacmi ile il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte ynokc.gib.gov.tr adresinde ilan ederek uzatmaya yetkilidir.

Cezai Müeyyide

Bu Tebliğde belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine ge­tirmeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ve 3100 sayılı Kanunun ilgili ceza hüküm­leri uygulanır.

Kaynaklar

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi